Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w serwisie i sklepie internetowym Fizjoporadni sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu

 

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fizjoporadnia sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ulicy Piotra Michałowskiego 6/83,  wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej We Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000643749, NIP 8862994333,
  REGON 365715012 (zwana dalej Administratorem).

Jakie dane przetwarza Administrator?

W jakim celu Administrator przetwarza Twoje dane osobowe?

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy:
 2. Jeśli jesteś Konsumentem albo Przedsiębiorcą indywidualnym, który zawiera umowę z Administratorem we własnym imieniu: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu zawarcia i  wykonania umowy pomiędzy Tobą a Administratorem dotyczącej Produktów oferowanych przez Administratora na stronie serwisu www.fizjoporadnia.pl i sklepu internetowego https://sklep.fizjoporadnia.pl/ Przetwarzanie danych w tym celu dotyczy też obsługi reklamacji i innych zgłoszeń dotyczących zawartych umów. Informacje o Produktach Administratora możesz znaleźć także w mediach społecznościowych Administratora, ale umowę możesz zawrzeć tylko przez stronę sklepu internetowego zgodnie z jej regulaminem;
 3. Jeśli umowy z Administratorem nie zawierasz dla siebie, lecz zawierasz umowę w imieniu innego Konsumenta albo Przedsiębiorcy indywidualnego albo Przedsiębiorcy, który jest osobą prawną bądź inną jednostką organizacyjną, której przepisy przyznają zdolność prawną: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu zawarcia i wykonania pomiędzy tym innym Konsumentem albo Przedsiębiorcą a Administratorem umowy dotyczącej Produktów oferowanych przez Administratora na stronie sklepu internetowego https://sklep.fizjoporadnia.pl/.  Przetwarzanie danych w tym celu dotyczy też obsługi reklamacji i innych zgłoszeń dotyczących zawartych umów; prawnie usprawiedliwiony interes Administratora polega w tym przypadku na umożliwieniu zawarcia oraz należytego wykonania umowy, którą zawarł;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości – w celu realizacji przez Administratora obowiązku prowadzenia i przechowywania dokumentów księgowych;
 5. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora polegającym na dochodzeniu przez Administratora roszczeń przeciwko Konsumentowi lub Przedsiębiorcy lub obrony przed roszczeniami;
 6. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora polegającym na marketingu bezpośrednim własnych Produktów Administratora; marketing bezpośredni na tej podstawie Administrator będzie prowadził tylko drogą tradycyjną, czyli za pośrednictwem poczty papierowej lub wręczając Tobie osobiście materiały marketingowe;
 7. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) czyli na podstawie Twojej zgody – w celu marketingowym Administratora, jeżeli wyraziłeś/aś odrębną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu marketingowym.

Jak długo Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe?

 1. Dane osobowe będą przechowywane:
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy przez Administratora – do czasu jej wykonania, rozwiązania lub zakończenia w inny sposób;
 3. w celu realizacji obowiązku prowadzenia i przechowywania dokumentów księgowych – przez okres 5 lat.

Wyjaśnianie: 5 lat liczone jest od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;

 1. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – do czasu, aż te roszczenia się przedawnią;
 2. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu – do czasu aż wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tym celu;
 3. w celu marketingowym Administratora, na podstawie Twojej odrębnej zgody – do czasu aż cofniesz swoją zgodę lub Administrator (bądź jego następcy prawni) zakończy wykonywanie działalności gospodarczej (likwidacja).

Komu Administrator może przekazać Twoje dane osobowe (kto może być odbiorcą Twoich danych)?

 1. Administrator w celu zawarcia, realizacji lub pozostałej obsługi umowy zawartej pomiędzy Tobą a Administratorem przekazuje Twoje dane firmom kurierskim, firmie obsługującej oprogramowanie sklepu internetowego, firmie księgowej obsługującej Administratora, hurtowniom, magazynom, centrom logistycznym realizującym w imieniu Administratora czynności niezbędne do obsługi zamówień w sklepie internetowym Administratora, firmom realizującym na zlecenie Administratora czynności marketingowe (gdy dotyczy). Ponadto Administrator ma obowiązek przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów lub innych instytucji.

Jakie przysługują Tobie prawa w związku z Twoimi danymi osobowymi?

 1. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo:
 2. dostępu do treści Twoich danych;
 3. do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania Twoich danych osobowych; o kategoriach danych osobowych przetwarzanych przez Administratora; o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Twoje dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane; o możliwości skorzystania przez Ciebie z praw w zakresie ochrony danych osobowych, a także sposobu w jaki może nastąpić realizacja takich praw; o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 4. żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 5. żądania usunięcia danych osobowych: jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane albo cofnąłeś/aś zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora;
 6. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych jeśli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Administratora – na okres umożliwiający sprawdzenie przez Administratora prawidłowości tych danych; przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiłaś/eś się usunięciu Twoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; gdy Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
 7. do przenoszenia danych, które polega na tym, że właściciel danych jest uprawniony do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych Administratorowi oraz przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe;
 8. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych w prawnie uzasadnionym interesie Administratora. Administrator nie może dalej przetwarzać Twoich danych osobowych po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli złożysz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w prawnie usprawiedliwionym interesie polegającym na prowadzeniu marketingu bezpośredniego, to Administrator ma obowiązek zaprzestania przetwarzania Twoich danych w tym celu. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody albo przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy z Administratorem, albo jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 9. w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, to masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uznasz że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

Jak możesz skontaktować się z Administratorem?

 1. W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi, w tym w celu wykonania swoich praw związanych z Twoimi danymi osobowymi lub wycofania zgody możesz skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
 2. pisemnie na adres:

Fizjoporadnia sp. z o.o.

 1. Świętokrzyska 35 lok. 172

00-042 Warszawa

 1. telefonicznie pod numerem telefonu – +48 510971426
 2. drogą elektroniczną na adres: kontakt@fizjoporadnia.pl
 3. Jeśli jesteś Konsumentem albo Przedsiębiorcą indywidualnym, który zawiera umowę z Administratorem we własnym imieniu to samodzielnie podałeś/aś Administratorowi swoje dane osobowe.

Jeśli umowy z Administratorem nie zawierasz dla siebie, lecz zawierasz umowę w imieniu innego Konsumenta albo Przedsiębiorcy indywidualnego albo Przedsiębiorcy, który jest osobą prawną bądź inną jednostką organizacyjną, której przepisy przyznają zdolność prawną, to prawdopodobnie dane osobowe podałeś samodzielnie przy składaniu zamówienia. Może się jednak zdarzyć, że Twoje dane podał Administratorowi Konsument lub Przedsiębiorca w imieniu, którego działasz w związku z umową.

Czy podanie przez Ciebie danych jest konieczne?

 1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi zawarcie lub wykonanie umowy dotyczącej Produktów.

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingowym na podstawie Twojej odrębnej zgody podanie tych danych przez Ciebie jest także całkowicie dobrowolne, ale jeśli nie podasz Administratorowi tych danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie w celu marketingowym, to nie będziesz otrzymywać od Administratora wiadomości o promocjach, nowych produktach oraz innych akcjach reklamowych Administratora.